Βιβλιοθήκη

Η βιβλιοθήκη του 1ου Ε.Κ. Ηρακλείου ξεκίνησε τη λειτουργία της από το Σεπτέμβριο του 2009. Παρέχει στους μαθητές πλήθος Βιβλίων, CDs, βιντεοταινιών και επιστημονικών περιοδικών καθώς και δυο Η/Υ με σύνδεση στο διαδίκτυο.

Kύρια αποστολή της σχολικής βιβλιοθήκης είναι να βοηθήσει:

Τους μαθητές, προσφέροντας ένα χώρο μάθησης, πληροφόρησης, γνωριμίας και εξοικείωσης με το βιβλίο και την κοινωνία της πληροφορίας.
Τους εκπαιδευτικούς, προσφέροντας πηγή πληροφόρησης και κατάλληλο μέσο για το σχεδιασμό νέων μεθοδολογιών στις διαδικασίες μάθησης.
Το εκπαιδευτικό σύστημα, προσφέροντας έναν τρόπο προώθησης της αλλαγής του εκπαιδευτικού περιβάλλοντος του σχολείου και της αναμόρφωσης των προγραμμάτων σπουδών.

Ειδικότερα η λειτουργία της βιβλιοθήκης στοχεύει:

  • στην υποστήριξη και στην ενίσχυση των εκπαιδευτικών στόχων όπως αυτοί περιγράφονται στην αποστολή του σχολείου και του αναλυτικού προγράμματος.
  • στην ανάπτυξη και στη διατήρηση στα παιδιά της δια βίου συνήθειας της μελέτης και της μάθησης. .
  • στην υποστήριξη όλων των μαθητών στην εκμάθηση και την εξάσκηση δεξιοτήτων για την ανάπτυξη και τη χρήση της πληροφορίας, ανεξάρτητα από τη μορφή ή το μέσο με την οποία αυτή παρέχεται.
  • στην παροχή ενός σχολικού κέντρου πληροφόρησης το οποίο παρέχει πρόσβαση σε τοπικούς, εθνικούς και διεθνείς πόρους και ευκαιρίες οι οποίες εκθέτουν τους αναγνώστες σε νέες ιδέες, εμπειρίες και απόψεις.
  • στην προσπάθεια οργάνωσης δραστηριοτήτων με τις οποίες θα αναδεικνύεται ο ρόλος του σχολείου σαν φορέας πολιτισμού και σαν θεσμός κοινωνικοποίησης του ατόμου.
  • στην στελέχωση με προσωπικό εκπαιδευμένο στις υπηρεσίες πληροφόρησης, το οποίο ως αναγνωρισμένο μέλος της σχολικής κοινότητας θα συνεργάζεται με τους μαθητές, τους δασκάλους και τους γονείς, ώστε να επιτευχθεί η αποστολή του σχολείου.
  • στη διακήρυξη της ιδέας ότι η πνευματική ελευθερία και η χωρίς περιορισμούς πρόσβαση στην πληροφορία είναι ουσιώδεις για την αποτελεσματική και υπεύθυνη ιδιότητα του πολίτη και τη συμμετοχή του στη δημοκρατία.

Σας περιμένουμε!